Giới thiệu

In

Thứ hai, 28 Tháng 5 2012 16:33

Quá trình phát triển

Cơ sở pháp lý

Công văn của Văn phòng Chính phủ
Quyết định thành lập
Điều lệ quỹ
Quy chế hoạt động của Hội đồng bảo trợ

Chức năng và nhiệm vụ

Cơ cấu tổ chức

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BẢO TRỢ QUỸ VIFOTEC QUA CÁC THỜI KỲ

Hội đồng bảo trợ

 Giám đốc Quỹ qua các thời kỳ

Phát biểu của lãnh đạo Đảng và Nhà nước

Các đơn vị, cá nhân tài trợ

 

 

 

Quay lại trang trước | Trang chủ


Tin mới hơn: