JV color JV color JV color
Thứ ba, 23 Tháng 7 2024

bannertrencung

Hệ thống Vifotec

thuvienhinhanh dulieuvifotec link

 ooffice link lienhegopy

Video vifotec

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc lần thứ 12 (2016)
Ảnh ngẫu nhiên từ thư viện

Bản đồ

Tìm kiếm thông tin

Quảng cáo

vnpt
evn1

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 223
Liên kết web : 7
Số lần xem bài viết : 7853287

Đang trực tuyến

Hiện có 137 khách Trực tuyến
Home Giới thiệu

Quy chế hoạt động của VIFOTEC

PDF.InEmail

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG BẢO TRỢ QUỸ HỖ TRỢ SÁNG TẠO KỸ THUẬT VIỆT NAM (VIFOTEC)

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ ngày 13 tháng 7 năm 1993 của Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC))

Điều 1: Hội đồng Bảo trợ Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) là cơ quan cao nhất của Quỹ gồm đại diện các cơ quan sáng lập Quỹ và những nhà hoạt động khoa học và công nghệ có uy tín cao, những nhà quản lý, nhà doanh nghiệp và đại diện các tổ chức bảo trợ Quỹ có khả năng đóng góp vào việc thực hiện mục đích của Quỹ, được Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ mời tham gia. 


Điều 2: Hội đồng Bảo trợ Quỹ có chức năng bảo trợ mọi hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC):

Điều 3: Hội đồng Bảo trợ Quỹ có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Đề ra chủ trương, phương hướng hoạt động của Quỹ trong từng thời kỳ;

2. Xác định những biện pháp lớn nhằm huy động các nguồn vốn cho Quỹ;

3. Lựa chọn các định hướng ưu tiên cần hỗ trợ;

4. Tổ chức kiểm tra việc sử dụng Quỹ;

5. Tổ chức bộ máy hoạt động của Quỹ.

Điều 4: Hội đồng Bảo trợ họp ít nhất mỗi năm một lần và do Chủ tịch Hội đồng triệu tập.

Tài liệu họp Hội đồng Bảo trợ phải được gửi đến các Ủy viên Hội đồng chậm nhất là 10 ngày trước ngày họp.

Điều 5: Các cuộc họp của Hội đồng Bảo trợ Quỹ được tiến hành khi ít nhất có 1/2 tổng số Ủy viên Hội đồng tham dự. Các quyết định của Hội đồng được lấy biểu quyết theo đa số ủy viên có mặt. Trong trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định thuộc về ý kiến của Chủ tịch Hội đồng.

Riêng đối với những vấn đề đặc biệt quan trọng như: sửa đổi, bổ sung Điều lệ, quyết định phương hướng hỗ trợ, giải thể thanh lý tài sản của Quỹ theo biểu quyết của 2/3 số ủy viên có mặt và số đó phải quá 1/2 tổng số của ủy viên Hội đồng.

Điều 6: Các Ủy viên Hội đồng Bảo trợ có những nhiệm vụ:

6.1. Tuyên truyền, giới thiệu về Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) để mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiểu và ủng hộ Quỹ về mọi mặt.

6.2. Tham dự và đóng góp ý kiến trong các phiên họp của Hội đồng Bảo trợ Quỹ.

6.3. Góp phần bảo tồn và phát triển Quỹ.

6.4. Giới thiệu các tập thể và cá nhân cần được sự hỗ trợ của Quỹ.

6.5. Thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Bảo trợ Quỹ.

Điều 7: Các Ủy viên Hội đồng bảo trợ Quỹ có quyền hạn:

7.1. Tham dự, biểu quyết và bỏ phiếu tại các cuộc họp của Hội đồng Bảo trợ Quỹ.

7.2. Được ứng cử, đề cử vào các ban của Hội đồng Bảo trợ Quỹ, ban thường trực, các ban chuyên môn, ban kiểm tra.

7.3. Được đề đạt ý kiến về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Quỹ…

7.4. Được tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động.

Điều 8: Tư cách Ủy viên Hội đồng Bảo trợ Quỹ hoặc tổ chức Bảo trợ Quỹ sẽ không còn giá trị nếu xảy ra một trong những trường hợp sau:

- Không có đóng góp thiết thực vào hoạt động của Quỹ.

- Tổ chức Bảo trợ Quỹ bị ngừng hoặc đình chỉ hoạt động hoặc bị phá sản, giải thể.

- Hoạt động trái với Luật pháp Việt Nam và trái với mục đích của Quỹ.

- Tự nguyên xin rút ra không tham Ủy viên HĐBT Quỹ hoặc tổ chức bảo trợ Quỹ.

Điều 9: Các tổ chức của Hội đồng Bảo trợ gồm:

- Ban Thường trực;

- Ban Kiểm tra;

- Các ban chuyên môn;

- Ban Thư ký.

Điều 10: Ban thường trực Hội đồng Bảo trợ Quỹ gồm Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Ủy viên thường trực và Trưởng ban Tài chính là bộ máy lãnh đạo mọi hoạt động của Quỹ giữa hai kỳ họp của Hội đồng Bảo trợ.

Điều 11: Ban thường trực HĐBT Quỹ có nhiệm vụ:

11.1. - Tổ chức thực hiện Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng Bảo trợ.

11.2. - Quyết định hỗ trợ trên cơ sở đề nghị của Ban xét duyệt hỗ trợ.

11.3. - Chỉ đạo các hoạt động của Ban giám đốc Quỹ.

11.4. - Chuẩn bị nội dung cho các cuộc họp của Hội đồng Bảo trợ.

11.5. - Đề xuất việc mời các cá nhân tham gia làm Ủy viên HĐBT Quỹ và các tổ chức Bảo trợ Quỹ.

11.6. - Đề xuất nhân sự của Ban giám đốc và tổ chức bộ máy của Quỹ để Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam xem xét ra quyết định.

Điều 12:

- Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ là người đại diện cho Quỹ phụ trách chung và đồng thời là người đứng đầu Ban thường trực.

- Các phó chủ tịch giúp Chủ tịch trong việc điều hành chung và được Chủ tịch phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác cụ thể. Trong trường hợp đi vắng, Chủ tịch ủy quyền cho một trong các Phó chủ tịch thay thế chỉ đạo công việc của Quỹ.

- Ủy viên thường trực giúp Chủ tịch chỉ đạo công việc thường xuyên của Quỹ.

Điều 13: Các Ban chuyên môn được thành lập theo quyết định của Hội đồng Bảo trợ bao gồm:

- Ban đối ngoại;

- Ban huy động vốn;

- Ban tài chính;

- Ban xét duyệt hỗ trợ.

Điều 14: Nhiệm vụ của các ban chuyên môn:

14.1. Ban đối ngoại: Có nhiệm vụ trong việc phát triển mối quan hệ với các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức cá nhân Việt kiều nhằm huy động các nguồn vốn cho Quỹ; hỗ trợ việc hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ của nước ngoài vào Việt Nam và ngược lại.

14.2. Ban huy động nguồn vốn cho Quỹ: Có nhiệm vụ đề xuất các biện pháp và tham gia thực hiện phát triển các nguồn vốn Quỹ.

14.3. Ban xét duyệt, hỗ trợ: Có nhiệm vụ xem xét, đánh giá các đối tượng xin hỗ trợ và đề xuất với Ban thường trực Hội đồng ra quyết định hỗ trợ.

14.4. Ban tài chính Quỹ: Có nhiệm vụ tham gia vào việc huy động các nguồn vốn cho Quỹ. Tư vấn cho Chủ tịch Hội đồng trong việc sử dụng tài chính Quỹ đúng quy định của Nhà nước và Quy định về quản lý và sử dụng tài chính của Quỹ.

Điều 15: Ban thư ký gồm một số chuyên viên của các tổ chức sáng lập và các tổ chức bảo trợ khác của Quỹ do Ban thường trực lập ra để thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban thường trực trong việc điều hành Quỹ. Ban thư ký có nhiệm vụ:

15.1. Giúp Ban thường trực chuẩn bị nội dung cho các cuộc họp của Hội đồng Bảo trợ.

15.2. Tư vấn cho Giám đốc điều hành Quỹ thực hiện các quyết định của Hội đồng Bảo trợ.

Điều 16: Ban kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra các hoạt động của Quỹ và báo cáo trình Hội đồng Bảo trợ.

Điều 17: Kinh phí hoạt động của Hội đồng Bảo trợ do Quỹ bảo đảm.

Điều 18: Quy chế này đã được Hội đồng Bảo trợ ký ban hành. Mọi sửa đổi, bổ sung đều phải được Hội đồng xem xét quyết định.Ban biên tập


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: