JV color JV color JV color
Thứ năm, 30 Tháng 11 2023

bannertrencung

Hệ thống Vifotec

thuvienhinhanh dulieuvifotec link

 ooffice link lienhegopy

Video vifotec

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Lễ trao giải Hội thi toàn quốc lần thứ 12(1)
Ảnh ngẫu nhiên từ thư viện

Bản đồ

Tìm kiếm thông tin

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 218
Liên kết web : 7
Số lần xem bài viết : 7484936

Đang trực tuyến

Hiện có 24 khách Trực tuyến
Home Thư viện tài liệu Công văn của Văn phòng Chính phủ

Công văn của Văn phòng Chính phủ

PDF.InEmail

      VPCHÍNH PHỦ                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      ----------------                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Số: 1/62/VPCP-KGVX                   ---------------------------------------------------------
V/v: Giải thưởng Khoa học -                     Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 1998
  Công nghệ VIFOTEC


   Kính gửi:   - Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
                   - Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

       Xét đề nghị của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc tổ chức Giải thưởng Khoa học và Công nghệ năm 1998 (công văn số 171/LHH ngày 18/31998), thay mặt Thủ tướng Chính phủ Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến sau:

       Việc tổ chức Giải thưởng Khoa học - Công nghệ VIFOTEC hàng năm là thuộc phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam quyết định, nhưng cần phù hợp với Điều lệ hoạt động của VIFOTEC./.

 

                                            BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

                                                                         đã ký

                                                                    Lại Văn Cừ

Nơi nhận:
- Như trên
- PTTg Phạm Gia Khiêm (để b/c)
- VPCP
- BTCN
- Các vụ: KTQĐ. TH,
- Lưu: KGVX(3), VT.