JV color JV color JV color
Thứ ba, 23 Tháng 7 2024

bannertrencung

Hệ thống Vifotec

thuvienhinhanh dulieuvifotec link

 ooffice link lienhegopy

Video vifotec

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Lễ tổng kết và trao giải Sáng tạo KHCN Việt Nam WIPO 2016
Ảnh ngẫu nhiên từ thư viện

Bản đồ

Tìm kiếm thông tin

Quảng cáo

vnpt
evn1

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 223
Liên kết web : 7
Số lần xem bài viết : 7853677

Đang trực tuyến

Hiện có 192 khách Trực tuyến
Home Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Toàn quốc

Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018- 2019)

PDF.InEmail

(Ban hành kèm theo Quyết định số 411/QĐ-LHHVN ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam)

Thực hiện Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018 - 2019), bao gồm những điều, khoản sau:

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc (sau đây gọi tắt là Hội thi) được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Điều 2. Cơ quan tổ chức

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là cơ quan thường trực tổ chức Hội thi.

Điều 3. Lĩnh vực thi

Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng đều có quyền tham dự Hội thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo 6 lĩnh vực sau đây:

1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;

2. Cơ khí  tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải;

3. Vật liệu, hoá chất, năng lượng;

4. Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;

5. Y dược;

6. Giáo dục và đào tạo.

Điều 4. Đối tượng dự thi

1. Mọi cá nhân người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, cá nhân người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, có các giải pháp kỹ thuật là kết qủa của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng tại Việt Nam từ năm 2013 trở lại đây đều có quyền tham dự Hội thi.

2. Mọi tổ chức của Việt Nam đã đầu tư để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên tham dự Hội thi. Trong trường hợp này, những người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp kỹ thuật dự thi đó.

3. Các công trình đã đoạt giải Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam thì không được tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc.

Điều 5. Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi

1. Tính mới, tính sáng tạo so với các giải pháp đã có ở Việt Nam: Giải pháp dự thi không trùng với giải pháp đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào có ở Việt Nam hoặc đã được áp dụng ở Việt Nam trước ngày nộp hồ sơ.

2. Khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện của Việt Nam: Giải pháp dự thi đã được thử nghiệm, sản xuất thử và được chứng minh khả năng áp dụng hoặc đã được áp dụng có hiệu quả.

3. Hiệu quả kinh tế - kỹ thuật -xã hội: Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế - kỹ thuật - xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội.

Điều 6. Hồ sơ dự thi (trình bày trên khổ giấy A4)

Hồ sơ dự thi gồm hai bộ, bao gồm phiếu đăng ký dự thi, bản mô tả giải pháp dự thi và toàn văn giải pháp dự thi thuộc các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật nêu tại Điều 3 của Thể lệ này.

1. Phiếu đăng ký dự thi ( theo mẫu) gồm các nội dung sau:

- Họ và tên người dự thi;

- Tên tổ chức dự thi;

- Địa chỉ nơi làm việc;

- Địa chỉ nơi cư trú

- Điện thoại liên hệ (nếu có);

- Nghề nghiệp của tác giả hoặc nhóm tác giả (ghi riêng từng cá nhân);

- Tên giải pháp dự thi;

- Lĩnh vực dự thi;

- Thời điểm tạo ra giải pháp (ghi ngày, tháng, năm);

- Danh sách chủ nhiệm và các thành viên, thỏa thuận về phần trăm đóng góp của mỗi người và ủy quyền cho 01 (một) người đứng ra làm đại diện dự thi nếu giải pháp do nhóm tác giả tạo ra;

- Cam đoan của người dự thi về những điều ghi trong hồ sơ dự thi là đúng sự thật;

- Xác nhận của tổ chức cho phép dự thi nếu tác giả dự thi với tư cách cá nhân hoặc tập thể nêu tại Điều 4, hoặc xác nhận của địa phương nơi tác giả cư trú.

2. Bản mô tả giải pháp dự thi:

- Tên giải pháp dự thi (ghi như tên đăng ký trong phiếu đăng ký dự thi);

- Mô tả giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có), mô tả ngắn gọn các giải pháp kỹ thuật đã biết trước ngày tạo ra giải pháp dự thi, đặc biệt cần nêu rõ những nhược điểm cần khắc phục của các giải pháp đó;

- Mô tả giải pháp dự thi, thuyết minh tính mới, tính sáng tạo của giải pháp dự thi, mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung của giải pháp dự thi. Đặc biệt, cần nêu rõ đã khắc phục những nhược điểm nào, sáng kiến cải tiến những chỉ tiêu nào của giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có) hoặc những sáng tạo hoàn toàn mới;

- Khả năng áp dụng được chứng minh thông qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng sản xuất thử, hợp đồng bán hàng hoặc hóa đơn bán hàng;

- Hiệu quả kinh tế của giải pháp dự thi  là lợi ích trực tiếp  có thể thu được do áp dụng giải pháp mới vào sản xuất. Có bản tính toán kinh tế so với giải pháp cũ hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam;

- Hiệu quả kỹ thuật thể hiện bằng những chỉ tiêu kỹ thuật mới, tiến bộ hơn so với kỹ thuật đã biết trước đó;

- Hiệu quả xã hội như cải thiện đời sống, nâng cao trình độ dân trí, bảo vệ sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn lao động, bảo vệ  trường, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động  . . .

3. Toàn văn giải pháp dự thi: Cần nêu cụ thể quá trình từ khi bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp. Các tác giả có thể gửi kèm theo mô hình, sản phẩm chế thử, sơ đồ công nghệ, các bản vẽ,  hình ảnh, các tính toán minh họa  . . .

4. Các tài liệu khác (nếu có).

Điều 7. Nộp, nhận hồ sơ dự thi

1. Hồ sơ dự thi gửi qua Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật của bộ, ngành và của tỉnh, thành phố. Nếu địa phương chưa có Ban Tổ chức Hội thi thì Hồ sơ được gửi qua Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật  hoặc Sở Khoa học và Công nghệ của tỉnh, thành phố (Ban tổ chức Hội thi toàn quốc không nhận hồ sơ dự thi của các tác giả gửi trực tiếp).

Đối với người Việt Nam ở nước ngoài, hồ sơ dự thi được gửi trực tiếp cho Ban tổ chức dự thi được gửi trực tiếp cho Ban tổ chức Hội thi toàn quốc.

2. Mỗi bộ, ban, ngành , tỉnh, thành phố, được gửi tối đa 20 giải pháp tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc sau khi đã tuyển chọn từ các giải pháp tham dự Hội thi cấp bộ ngành và địa phương. Hồ sơ gửi theo  địa chỉ:

QUỸ HỖ TRỢ SÁNG TẠO KỸ THUẬT VIỆT NAM (VIFOTEC)
53 Nguyễn Du, Hà Nội

Điện thoại:    04.38.226.419;                 Fax:    844.39.434.627
E-mail:    Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ;                  Website: www.vifotec.vn

 

3. Thời hạn nhận, xét duyệt giải pháp và trao giải thưởng Hội thi:

- Thời hạn nhận hồ sơ dự thi được bắt đầu từ khi công bố Thể lệ Hội thi đến hết ngày 31/8/2019;

- Chấm các giải pháp dự thi trong tháng 9 và tháng 10/2019;

- Công bố giải pháp được chọn vào chung khảo tháng 11/2019;

- Lễ trao giải thưởng trong  tháng 3-4/2020.

4. Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại. Riêng sản phẩm hoặc mô hình được trả lại sau khi trao giải Hội thi trong vòng 3 tháng nếu người dự thi yêu cầu.

Điều 8. Đánh giá giải pháp dự thi

Hội đồng Giám khảo do Ban Tổ chức Hội thi thành lập. Việc đánh giá được thực hiện bằng cách cho điểm từng tiêu chuẩn theo thang điểm do Ban Tổ chức Hội thi quy định.

Điều 9. Giải thưởng

Giải thưởng Hội thi lần thứ 15 có tối đa:

- 6 Giải nhất, mỗi giải  được tặng 01 biểu trưng vàng và tiền thưởng 50 triệu đồng.

- 12 Giải nhì, mỗi giải được tặng 01 biểu trưng vàng và tiền thưởng 40 triệu đồng.

- 24 Giải ba, mỗi giải được tặng 01 biểu trưng vàng và tiền thưởng 30 triệu đồng.

- 48 Giải khuyến khích, mỗi giải được tặng tiền thưởng 10 triệu đồng.

Tác giả và đống tác giả, cộng sự có mức đóng góp bằng chính lao động sáng tạo của mình từ 20% trở lên mới được Ban Tổ chức  Hội thi xét tặng bằng khen; Tác giả là chủ nhiệm  đoạt giải ba trở lên được xét tặng Bằng Lao động Sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Tác giả đoạt giải Ba trở lên là đoàn viên thanh niên thì được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xét tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo hoặc Bằng khen.

Ban Tổ chức Hội thi cũng tặng bằng khen cho các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Hội thi, cho cá nhân và đơn vị tích cực tham dự và có nhiều giải pháp dự thi đem lại hiệu quả cao. Các tác giả đoạt giải cao và các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, phổ biến Hội thi sẽ được Ban Tổ chức đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Điều 10. Ban tổ chức, Ban thư ký, Hội đồng giám khảo

1. Ban tổ chức Hội thi bao gồm đại diện Lãnh đạo của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và một số Bộ, ngành hữu quan. Trưởng ban Tổ chức Hội thi do Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đảm nhiệm. Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - Trưởng Ban Tổ chức Hội thi thay mặt bốn cơ quan phối hợp tổ chức Hội thi ký quyết định thành lập Ban Thư ký, Hội đồng giám khảo,  ban hành Thể lệ Hội thi và Quy định về chấm điểm, đánh giá các giải pháp dự thi.

2. Ban Thư ký Hội thi, Ban Tổ chức Hội thi triển khai các hoạt động của Hội thi trên phạm vi toàn quốc.

3. Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia, các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực dự thi giúp Ban Tổ chức Hội thi trong việc xem xét, đánh giá các giải pháp dự thi.

Điều 11. Tài chính

1. Kinh phí dành cho Hội thi được lấy từ các nguồn sau:

- Ngân sách nhà nước ở trung ương và địa phương;

- Tài trợ của các tổ chức, cá nhân.

2. Kinh phí dành cho Hội thi được chi cho các nội dung sau:

- Chi thưởng cho các giải pháp đoạt giải thưởng, các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, tổ chức và tham gia Hội thi;

- Tổ chức triển khai các hoạt động Hội thi.

Điều 12. Bảo hộ sở hữu công nghiệp

Việc tham gia Hội thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp.

Khi phát hiện thấy giải pháp cần được bảo hộ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp…), Ban tổ chức sẽ thông báo cho người dự thi lập hồ sơ yêu cầu được bảo hộ. Các giải pháp dự thi muốn được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp phải tiến hành đăng ký tại Cục Sở hữu Trí tuệ trước ngày công bố trao thưởng của Ban tổ chức Hội thi.

Điều 13. Quyền công bố

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có Quyết định trao giải, tác giả có trách nhiệm gửi cho Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam các tài liệu dưới dạng file mềm sau đây:

+  Phiếu đăng ký dự thi, tóm tắt giải pháp, toàn văn giải pháp dưới dạng file văn bản word.

+ Các file ảnh giới thiệu giải pháp (bmp, png, jpeg . . . ) nếu có.

+ Các video phóng sự  về  giải pháp nếu có.

- Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam sẽ công bố nội dung các giải pháp sau khi trao giải lên hệ thống truyền thông như website vifotec.vn, báo chí, truyền hình, kỷ yếu . . . trừ những giải pháp thuộc diện bảo mật quốc gia.

Điều 14. Tổ chức thực hiện

1.Tại các cơ quan Trung ương:

Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các Bộ, ngành khác có công văn chỉ đạo gửi theo ngành dọc của mình để tổ chức triển khai tham dự Hội thi. Việc chỉ đạo này cần cụ thể để Hội thi được phổ biến sâu rộng và có nhiều giải pháp tham dự Hội thi.

2.Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

Tùy theo tình hình thực tế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật hoặc Sở Khoa học và Công nghệ của các địa phương chủ trì cùng với các tổ chức cùng cấp như Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố và các ban, ngành có liên quan phối hợp tổ chức Hội thi ở địa phương. Từ kết quả đó, địa phương lựa chọn giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc.

Điều 15. Điều khoản thi hành

Bản Thể lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày có quyết định ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì chưa hợp lý, Thường trực Ban Thư ký Hội thi tổng hợp và trình Ban Tổ chức Hội thi xem xét, sửa đổi cho phù hợp./.