Hội đồng bảo trợ

In

Thứ năm, 31 Tháng 5 2012 21:35

 

Hội đồng bảo trợ

Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC)

Chủ tịch danh dự:

Chủ tịch:

Các Phó chủ tịch:

Các Ủy Viên:

 

Ban Thư ký Quỹ:

Ban Giám đốc Quỹ: